Všeobecné obchodní podmínky affiliate programu Český hosting

Všeobecné obchodní podmínky affiliate programu služby Český hosting platné od 21.9.2018.

Všeobecné obchodní podmínky affiliate programu Český hosting (PDF, 106 kB)

1. SMLUVNÍ STRANY

THINline s.r.o.
Se sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 26747359 DIČ: CZ26747359
Bankovní spojení: 1061626001/5500
(dále jen "Poskytovatel")

Účastník
Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci do affiliate programu Český hosting prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen "Účastník")

(společně dále jen "Smluvní strany")

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu Český hosting.

2.2. Affiliate program Český hosting je systém, ve kterém Účastníci formou marketingové podpory spolupracují s Poskytovatelem na získávání nových zákazníků služby Český hosting a získávají za to provizi z reálně uskutečněných obchodů.

2.3. Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká přijetím registrace Účastníka do programu a řídí se ustanovením Obchodního zákoníku a navazujících předpisů.

2.4. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.4.1. Program – affiliate program Českého hostingu řídící se těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

2.4.2. Služba – hostingová služba Český hosting uveřejněná nabídkou na webu https://www.cesky-hosting.cz/ nebo webu https://www.spolehlive-servery.cz/.

2.4.3. Zákazník – subjekt, který si řádně objedná a zaplatí Službu.

2.4.4. Transakce – uskutečnění koupě Služby Zákazníkem na webu https://www.cesky-hosting.cz/ nebo https://www.spolehlive-servery.cz/. Tj. uskutečnění řádné objednávky a úhrady Služby v souladu s nabídkou a obchodními podmínkami Služby a ve smyslu Programu.

2.4.5. Provize – Odměna, která náleží Účastníkovi za zprostředkování Transakce v rámci Programu.

2.4.6. Provizní účet – webová aplikace, která umožňuje Účastníkům přístup do přehledu nároků na vlastní Provize a k dalším údajům zveřejněným Poskytovatelem

3. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

3.1. Účastník je povinen při registraci uvést pravdivě a úplně své údaje nezbytné pro účast v Programu (tj. pro jednoznačnou identifikaci Účastníka, kontakty pro komunikaci s Poskytovatelem a údaje vyplácení provizí Účastníkovi). Účastník je povinen udržovat své údaje aktuální. Účastník uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem pro výše uvedené účely. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.2. Účastník má právo na provizi z každé Transakce, kterou zprostředkuje při splnění povinností stanovených těmito podmínkami. Výše provize se stanoví dle čl. 5 těchto podmínek.

3.3. Účastníkovi nevzniká nárok na náhradu jakýchkoli nákladů spojených s jeho činností v rámci Programu.

3.4. Účastník není oprávněn jednat jménem Poskytovatele nebo na účet Poskytovatele. Není ani oprávněn jednat tak, aby mohlo dojít k záměně Účastníka a Poskytovatele.

3.5. Účastník má právo zvolit dle vlastního uvážení formu a média propagace. Účastník je povinen chránit oprávněné zájmy a dobrou pověst Poskytovatele při vyvíjení vlastní činnosti v rámci programu, jednat v souladu se zákonnou úpravou, nepoškozovat práva 3. stran a nevyvíjet činnosti, které by byly v rozporu s etikou nebo obecně uznávanými zvyklostmi v obchodních vztazích. Nesmí propagovat, či jinak zmiňovat služby Poskytovatele v médiích, jejichž obsah je v rozporu se zákonem a dobrými mravy.

3.6. Účastník je oprávněn dle vlastního uvážení využívat při propagaci služeb Poskytovatele podklady, které k tomuto účelu Poskytovatel uvolní v rámci programu (logo, slogany, prvky CI manuálu apod.). Pokud účastník využije formu uvolněnou Poskytovatelem, je povinen ji použít v nezměněné podobě a dle pravidel, které Poskytovatel pro danou formu určí. Autorská práva Poskytovatele k uvolněným podkladům přitom zůstávají nedotčena.

3.7. Účastník je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla k aplikacím programu před zneužitím 3. stranou. Účastník se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu programu e-mailem zaslaným na adresu podpora@ceskyhosting.cz. Zároveň se zavazuje nevyužívat program a jeho aplikace v rozporu s jeho smyslem, jak je uveden v předmětu těchto podmínek.

3.8. Účastník odpovídá za veškerou škodu způsobenou při vyvíjení vlastní činnosti v rámci Programu.

3.9. Účastník je povinen dbát pokynů Poskytovatele při účasti v Programu. Pokud dojde ke zrušení účtu Účastníka z důvodu ukončení tohoto smluvního vztahu, je Účastník povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů, zastavit veškerou vlastní činnost v rámci programu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz Programu včetně aplikace pro Účastníky na sledování svých Provizních účtů. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.).

4.2. Poskytovatel se zavazuje sledovat původ příchozích Zákazníků na web https://www.cesky-hosting.cz/, pomocí technických nástrojů a přidělených individuálních kódů účastníků, které uvádějí do odkazů na web služby, a ukládat u Transakcí nároky Účastníků na případnou provizi.

4.3. Poskytovatel se zavazuje vyhodnocovat transakce, vyčíslovat a následně připisovat Účastníkům nároky na provize v případě splnění podmínek programu dle čl. 5.

4.4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Účastníkovi provizi dle čl. 5.

4.5. Poskytovatel má právo jednostranně pozastavit platnost účtu Účastníka a požadovat odstranění reklamních ploch. Nárok Účastníka na výplatu provizí v tomto případě zůstává nedotčen.

4.6. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše nárokovatelných nevyplacených provizí. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které by vznikly konfliktem použití technologií (reklamy, flash bannery, sledovací nástroje, a další) Poskytovatele zobrazování reklamy na stránkách, na které Účastník technologie umístí.

4.7. Poskytovatel má právo nevyplatit provizi v případech, kdy Objednatel uvede nesprávné kontaktní nebo identifikační údaje dle článku 3.1. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele.

4.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Platné znění podmínek uvede Poskytovatel vždy na webu http://provize.cesky-hosting.cz.

5. STANOVENÍ A VÝPLATA PROVIZE

5.1. Účastníkovi vzniká nárok na provizi momentem úplné a úspěšné realizace Transakce novým Zákazníkem. Za úplnou a úspěšnou realizací transakce se rozumí taková Transakce, u které Zákazník neupustí od svého záměru koupit Službu a nevyužije k tomu řádné smluvní (zkušební období apod.) nebo zákonné nástroje.

5.2. Účastníkovi nevzniká nárok na provizi z Transakcí uskutečněných Zákazníkem, který byl již dříve Zákazníkem Služby. Zároveň nevzniká také z Transakcí uskutečněných Účastníkem samotným, jeho rodinnými příslušníky, osobami majetkově, podnikatelsky či obdobně provázanými s Účastníkem.

5.3. Poskytovatel zaznamená na Provizní účet účastníka každou objednávku Zákazníka, která splní podmínky Programu, a připíše nárok na provizi na Provizní účet Účastníka momentem úhrady Služby Zákazníkem.

5.4. Výše provize se stanoví sazebníkem provizí zveřejněným v Programu a vždy se stanoví na základě reálné ceny Služby placené Zákazníkem.

5.5. Provize je Účastníkem nárokovatelná po 30 dnech od úhrady služby Zákazníkem (doba pokrývá lhůty Zákazníka na řádné upuštění od záměru koupit Službu). Poskytovatel vyplatí Provize, pokud dosáhnou nevyplacené Provize částku minimálně 500 Kč.

5.6. Poskytovatel vyplatí Účastníkovi provizi na základě žádosti, kterou si Účastník vygeneruje ve svém Provizním účtu. U žádosti vždy uvede číslo bankovního účtu, na který bude Provize vyplacena. Po dohodě s Poskytovatelem může Účastník požádat o platbu systémem PayPal.

5.7. Účastník pro účely výplaty provize zplnomocňuje Poskytovatele k vystavování daňových dokladů jménem Účastníka. Účastník se zavazuje, že veškeré takto vystavené daňové doklady přijme a zahrne do svých účetních dokladů.

5.8. Náklady transakce u zahraničních plateb nese vždy Účastník v plné výši.

6. ŘEŠENÍ SPORNÝCH A LIMITNÍCH SITUACÍ

6.1. Program sleduje Zákazníky v rámci Programu pomocí cookies v jejich internetovém prohlížeči a individuálních kódů, které Účastník vkládá do odkazů ve svých reklamních plochách a jiných odkazech. Pokud Zákazník přijde na web Služby z odkazů různých Účastníků, má přednost vždy první Účastník a na jeho Provizní účet bude připsán nárok na Provizi.

6.2. Pokud Zákazník provede změny ve svých cookies, zejména jejich údržbu pročištěním, bude informace ztracena a v tomto případě není možné nárok na Provizi na Provizní účet připsat. Informace o původu Zákazníka se běžně ukládá do cookies s platností 1 rok.

6.3. Sledovací technologie Programu jsou jediným relevantním zdrojem sledování Zákazníků a připisování nároků na provize.

6.4. Účastník může podat námitky proti stavu svého Provizního účtu, pokud zjistí rozpor s informacemi v něm uvedenými a to nejpozději do 30 dnů od vzniku rozhodné události, která není v Provizním účtu zaznamenána. Poskytovatel tuto námitku prošetří nejpozději do 30 dnů a vyrozumí Účastníka o výsledku šetření a provede případnou nápravu v evidenci Provizního účtu.

6.5. Nastane-li situace, kdy Účastník zneužije pravidel Programu k získání neoprávněného prospěchu, je Poskytovatel oprávněn odpovídajícím způsobem krátit Provize Účastníka, pozastavit platnost jeho Provizního účtu, žádat náhradu případné škody nebo vypovědět tento smluvní vztah s okamžitou účinností.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neposkytnout jakékoli informace 3. Straně o tomto smluvním vztahu ani skutečnostech s ním souvisejících. Výjimkou z této povinnosti jsou referenční a statistické listiny Poskytovatele a činnosti Účastníka v rámci Programu naplňující smysl spolupráce v rámci Programu. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle § 17 a následujících Obchodního zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

7.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.3. Smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí. Výpovědní lhůta je stanovena na 2 měsíce od doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. V případě závažného porušení povinností Smluvní stranou má druhá strana právo podat výpověď s okamžitou účinností. Za závažné porušení povinností se považují taxativně vyjmenované případy v těchto podmínkách nebo opakované porušování povinností méně závažným způsobem.

7.4. Pokud podá Poskytovatel výpověď z důvodu závažného porušení povinností Účastníkem, zaniká Účastníkovi nárok na nevyplacené Provize.

7.5. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

© THINline s.r.o. Všechna práva vyhrazena


nahoru
Vytisknout tuto stránku